ایمیل آدرس وزارت امور خارجه برای درج و رسیدگی به شکایات و نظریات محصلین افغان در خارج از کشورتمام محصلین محترم افغان در خارج از کشور، میتوانند شکایات و نظریات شان را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند:


student.complains@mfa.af