اطلاعیه - وزارت امور خارجه - نتایج مرحله اول امتحان ورودی وزارت امور خارجه

نتایج مرحله اول امتحان ورودی وزارت امور خارجه

این نتیجه بر ترتیب نمرات کسب شده تنظیم گردیده است

نوت: تاریخ امتحان تقریری و مصاحبه حضوری بعداً اعلان میگردد.