اعلان تدارکات

 

وزارت امور خارجه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی پروژه های ذیل از روش دواطلبی باز ملی اشتراک نمایند:

شماره

اسم پروژه

شماره دواطلبی

تاریخ آفر گشائی

زمان آفر گشائی

تضمین آفر دواطلبی به افغانی

1

ساخت و ترمیم سالون وی آی پی میدانی هوائی بین المللی حامد کرزی

MOFA/NCB/96/W-002

۸/۵/۱۳۹۶

ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر

۱،۱۷۵،۰۰

2

اعمار تعمیر اداری ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت بدخشان

MOFA/NCB/96/W-003

۹/۵/۱۳۹۶

ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر

۱،۱۹۰،۹۰۰

۳

اعمار تعمیر مهمان خانه وزارت امور خارجه

MOFA/NCB/96/W-004

۱۰/۵/۱۳۹۶

ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر

۲،۳۸۰،۰۰۰

۴

نت ورک نمودن تعمیر های آرشیف، اقتصادی، و ترمیم نت ورک قبلی تعمیر جدید اداری

MOFA/NCB/96/W-005

۱۱/۵/۱۳۹۶

ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر

۲۷۱،۵۰۰

 

نقل شرطنامه را بر اساس درخواستی دواطلب در فلش و یا سی دی به طور رایگان از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر از آمریت تدارکات وزارت امور خارجه و یا وب سایت ادارۀ تدارکات ملی بدست آورد و آفر های خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز تقویمی تا ساعت دو بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرالاجل میباشد تسلیمی آفر های درج شرطنامه معیاری میباشدُ به آمریت تدارکات وزارت امور خارجه واقع چهار راهی ملک اضغر متصل مرکز تجارتی داودزی ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفرگشائی در سالون طعام خوری وزارت امور خارجه تدویر میگردد.

شماره تماس:

0201203666

نوت: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.