برگزاری نخستین نشست هماهنگی سفرای رکا

۲۷ حمل ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ح ل ۳۰-۹۷

کابل–  به میزبانی ریاست همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، نخستین نشست هماهنگی سفرای ریکا بعد از ظهر امروز با اشتراک خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، معینان وزارت های معادن و پترولیم، انرژی آب، رئیس اتاق های تجارت، مسؤولین نهاد های مربوطه، سفرای کشور های ریکا و سایر کشور های دوست مقیم کابل، رؤسای شعب وزارت امور خارجه در مقر این وزارت برگزار شد.

در آغاز، معین همکاری های اقتصادی، ضمن خوش آمدید مهمانان از نقش فعالانه کشور های شرکت کننده در نشست قبلی ریکا اظهار سپاس نمود. خانم راز، پیرامون پیشرفت های صورت گرفته در بخش های پروژه های کلان اقتصادی همانند، تاپی، کاسا یکهزار، چابهار صحبت نموده افزود این پروژه ها نه تنها دارای منفعت اقتصادی برای افغانستان میباشند بلکه برای کشور های منطقه نیز مهم اند. در ادامه خانم راز روی پیشرفت پروژه های متذکره، اهمیت چند بعدی این پروژه ها وا بتکارت جدید در قالب رکا صبحت کرد. معین وزارت امور خارجه، ایجاد اتاق های تجارت در قالب رکا، ایجاد نهاد تحقیقاتی و ارزیابی رکا و توانمند سازی زنان را از ابتکارات جدید در نشست قبلی ریکا بیان نمود.

سپس، آقای حسن سروش رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه روی عناصر کلیدی و ابتکارات در قالب ریکای ۲۰۱۷ که در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شده بود صحبت نمود. آقای سروش، در بخش انرژی پروژه های تاپی، کاسا یکهزار، تاپ پنجصد و همچنان ایجاد شبکه های ترانسپورتی، ایجاد سهولت های تراتزیتی، ارتباطات، حمایت از روابط تجار با تجار و ایجاد نهاد تحقیقاتی ارزیابی ریکا را از موارد مهم مطرح شده در  نشست قبلی رکا بیان کرد.

در ادامه،  سخنرانان از اداره های مختلف دولتی و خصوصی پیرامون بخش های مربوطه در قالب رکا صحبت نمودند.

شایان ذکر است که، هفتمین نشست رکا در ۱۳ اکتوبر سال ۲۰۱۷ میلادی در شهر عشق آباد ترکمنستان تدویر یافته بود.