اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با قطعنامه شماره ۲۳۷۵ شورای امنیت ملل متحد در باره کوریای شمالی

۲۱ سنبله ۱۳۹۶

کابل – جمهوری اسلامی افغانستان از قطعنامه شماره ۲۳۷۵ مورخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ شورای امنیت ملل متحد در باره کوریای شمالی اعلام حمایت نموده و اظهار امیدواری می دارد که قطعنامه یاد شده منتج به توقف گام هایی که کوریای شمالی در تناقض با همه قطعنامه های قبلی شورای امنیت ملل متحد در باره ممنوعیت تکثیر سلاح های هستوی، شیمیاوی و بیولوژیکی برداشته است، گردد.

 جمهوری اسلامی افغانستان بار دیگر تأکید می ورزد که تکثیر سلاح های هستوی، شیمیاوی و بیولوژیکی؛ صلح  و امنیت بین الملل را با خطرات جدی روبرو می سازد و باید از آن جداً خودداری شود.