جلسهٔ گروه تماس روی افغانستان در سازمان همکاریهای شانگهای

۱۹ میزان ۱۳۹۶

مسکو – بعد از هفت سال وقفه، سازمان همکاریهای شانگهای جلسهٔ گروه تماس روی افغانستان را از سر گرفت که این جلسه به میزبانی وزارت امور خارجهٔ فدراتیف روسیه  به تاریخ ۱۹ میزان ۱۳۹۶ دایر گردید. دراین جلسه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای به سطح معینان وزارت خارجه اشتراک ورزیدند. افغانستان عضو ناظر این سازمان است و هیأت اعضامی افغانی به رهبری حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان  در آن اشتراک نمود.

در جلسهٔ سران این سازمان که اخیراً در آستانهٔ قزاقستان برگزار گردید، اعضای سازمان همکاریهای شانگهای تصمیم اتخاذ نمودند تا جلسات گروه تماس روی افغانستان را به عنوان یک روند مشورتی دوباره آغاز نمایند و افغانستان را در امر مبارزه با دهشت افگنی، مواد مخدر، و جرایم حمایت نموده  و همچنان  این کشور را در راستای انکشاف پایدار در چارچوب همکاری های اقتصادی سازمان همکاریهای شانگهای کمک کنند. در این روشنایی، جناب حکمت خلیل کرزی معین وزارت امور خارجه پنج راه مشخص را که چگونه گروه تماس میتواند از افغانستان حمایت نماید مشخص ساخت.

درقدم نخست، معین وزارت خارجه از اعضای سازمان همکاریهای شانگهای خواست تا برای افغانستان ریاست مشترک دایمی جلسات گروه تماس را درنظر گیرند چون هدف عمده و اساسی این گروه بلند بردن همکاریها با افغانستان و کمک نمودن در حل چالشهای که افغانستان و منطقه با آن دست و گریبان اند میباشد، که  بسیاری از کشورها با این پیشنهاد موافقه نمودند. ثانیاً جناب حکمت خلیل کرزی علاقه مندی افغانستان را در بدست آوردن عضویت مکمل سازمان همکاریهای شانگهای تصریح کرد که با اتفاق آرا توافق شد تا روی آن غور شود. جناب حکمت خلیل کرزی همچنان روی تروریزم به عنوان تهدید امنیتی مشترک تأکید ورزید و از اعضای این سازمان خواست تا مشترکاً با افغانستان در قلع و قمع این پدیده همکاری کنند.  وی روی اهمیت صلح و آشتی تحت رهبری و مالکیت افغانها صحبت نمود و از اعضای این سازمان خواست تا با استفاده از نفوذ شان روی گروه های شبه نظامی، آنها را به میز مذاکره جهت انجام گفتگوهای صلح حاضر سازند. بالاخره، جناب حکمت خلیل کرزی نقش مهم سازمان همکاریهای شانگهای را در همکاری با افغانستان ارزنده دانسته و اضافه نمود که این کمک و همکاری میتواند ظرفیت های اقتصادی این کشور را برجسته ساخته و از طریق تجارت بیشتر، ترانزیت، و سرمایه گذاری اقتصاد افغانستان را با اقتصادهای کشورهای عضو این سازمان مدغم سازد. جمهوری خلق چین پیشنهاد نمود تا جلسهٔ بعدی گروه تماس را در اواخر سال ۱۳۹۸ میزبانی کند که این پیشنهاد از طرف اشتراک کننده گان،  به حیث یک گام مثبت برای استفاده از میکانیزمهای گوناگون همکاری، مورد استقبال قرار گرفت.