اعلامیهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون رویداد های اخیر در اسپانیه

۱۹ میزان ۱۳۹۶

کابل – حاکمیت قانون دست آورد عمدهٔ مردم و دولت اسپانیه بعد از رژیم دکتاتوری در آن کشور بوده است. ازاینرو، در پیوند به رویدادهای اخیری که در کتالونیا رخ داد، وظیفه و و جیبهٔ دولت اسپانیه میدانیم تا از قانون اساسی خویش دفاع نماید.  

دولت اسپانیه شریک خوب افغانستان بوده و عساکر اسپانوی در این کشور قربانی داده اند. در این لحظهٔ تاریخی بسیار مهم،‌ دولت افغانستان حمایت کامل خود را از دولت اسپانیه اعلام میدارد.

ما روی توانایی اسپانیه در دفاع از قانون اساسی اش که ضامن حقوق و آزادیهای تمام شهروندان آن میباشد باور کامل داریم.