وزیران اسبق امور خارجه

محمود طرزی (۱۲۹۸-۱۳۰۱) وزیر امور خارجه سلطنت امان الله خان
محمد ولی خان دروازی (۱۳۰۱-۱۳۰۳) وزیر امور خارجه سلطنت امان الله خان
غلام صدیق خان چرخی (۱۳۰۳-۱۳۰۶) وزیر امور خارجه سلطنت امان الله خان
فیض محمد خان ذکریا (۱۳۰۸-۱۳۱۸) وزیر امور خارجه شاهی محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه
علی محمد خان (۱۳۲۵-۱۳۳۱) وزیر امور خارجه شاهی محمد ظاهر شاه
سلطان احمد خان (۱۳۳۱-۱۳۳۲) وزیر امور خارجه شاهی محمد ظاهر شاه
سردار محمد نعیم خان (۱۳۳۲-۱۳۳۴) وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم شاهی محمد ظاهر شاه
دوکتور محمد یوسف خان (۱۳۴۲-۱۳۴۴) وزیر امور خارجه و صدر اعظم شاهی محمد ظاهر شاه
نور احمد اعتمادی (۱۳۴۴-۱۳۴۶) وزیر امور خارجه و (۱۳۴۶-۱۳۵۰) وزیر امور خارجه و صدر اعظم شاهی محمد ظاهر شاه
محمد موسی شفیق (۱۳۵۰-۱۳۵۱ و ۱۳۵۱-۱۳۵۲) وزیر امور خارجه و صدر اعظم شاهی محمد ظاهر شاه
سردار محمد داوود خان (۱۳۵۲-۱۳۵۶) وزیر امور خارجه و رئیس جمهور - جمهوری افغانستان
وحید عبدالله (۱۳۵۶-۱۳۵۷) وزیر امور خارجه ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان
حفیظ الله امین (۱۳۵۷-۱۳۵۸) وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم دوره نور محمد تره کی
دوکتور شاه ولی خان (سنبله ۱۳۵۸-جدی ۱۳۵۸) وزیر امور خارجه دوره حفیظ الله امین
شاه محمد دوست (۱۳۵۹-۱۳۶۵) وزیر امور خارجه دوره ببرک کارمل
عبدالوکیل (۱۳۶۵-۱۳۷۱) وزیر امور خارجه دوره دوکتور نجیب الله
سید سلمان گیلانی (۱۳۷۱-۱۳۷۲) وزیر امور خارجه حکومت موقت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی
هدایت امین ارسلا (۱۳۷۲-۱۳۷۳) وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان - پروفیسور برهان الدین ربانی
عبدالرحیم غفورزی (۱۳۷۵) وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان - پروفیسور برهان الدین ربانی
دوکتور عبدالله عبدالله (۱۳۷۷-۱۳۸۵) وزیر امور خارجه اداره موقت، حکومت انتقالی و جمهوری اسلامی افغانستان - حامد کرزی
دوکتور رنگین دادفر اسپنتا (۱۳ حمل ۱۳۸۵-۲۷ جدی ۱۳۸۸) وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان - حامد کرزی
دوکتور زلمی رسول (دلو ۱۳۸۸-میزان ۱۳۹۲) وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان - حامد کرزی
ضرار احمد عثمانی (عقرب ۱۳۹۲-قوس ۱۳۹۳) وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان - حامد کرزی