انستیتوت دیپلوماسی

انستیتوت دیپلوماسی

  • انستیتوت دیپلوماسی
  • کتابخانه وزارت امو ر خارجه


انستيتوت ديپلوماسی در سال ۱۳۳۴ هجری خورشیدی برابر با ۱۹۵۵ میلادی به رهنمایی مرحوم سردار محمد نعیم وزیر امور خارجه آن زمان و به مدیریت داکتر عبدالحکيم طبيبی، تحت نام «موسسه خدمات ديپلوماتيک» بنیان گذاری شد. این موسسه با تنفيذ اساسنامه جديد در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی مطابق با ۱۹۷۵ میلادی به نام «موسسه ديپلوماسی» و به تعقیب آن درسال ۱۳۶۸ هجری خورشیدی با تدوین اساسنامه نو که با در نظر داشت اهداف و وظایف اصلی ترتیب یافته بود، به عنوان «انستیتوت دیپلوماسی» تا کنون به  فعالیت خود ادامه داده است.
در ابتدای تأسيس انستیتوت،  تمام کارمندان وزارت امور خارجه به استثنای آمرين شعبات، مکلف بودند تا کورس های کوتاه مدت ديپلوماسی را تعقيب نمايند. کارمندان وزارت بعد از اکمال موفقانه اين کورس به سمت کارمندان مسلکی شناخته می شدند. تا کنون هجده دوره مامورین وزارت امور خارجه از کورس یک ساله دیپلوماسی فارغ شده اند. بنابر ضرورت های زمانی، مدت دوره ها از ۶ تا ۱۸ ماه را در بر می گیرد.
انستيتوت ديپلوماسی مطابق به مقرره اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجه،دارای اهداف آتی می باشد:

•    ارتقای سطح دانش مسلکی و علمی کارمندان، به ویژه دیپلومان جوان وزارت (با تدویر کنفرانسها، سیمنار ها و ورکشاپ ها)؛
•    آموزش زبانهای خارجی؛
•    افزایش ظرفیت تحقیق و آموزش با استفاده از تکنالوژی عصری؛
•    ایجاد زمینه های ارتقای تحصیلات کارمندان وزارت در مؤسسات تحصیلی داخل و خارج؛
•    توسعه مناسبات و ایجاد توامیت با مؤسسات مماثل در داخل و خارج از کشور؛
•    توسعه کتابخانه وزارت که در چاچوب انستیتوت دیپلوماسی فعالیت می نماید؛
•    برگزاری محافل علمی، سیاسی، فرهنگی و تدویر نمایشگاها؛