کتابخانه

حدود ۵۰۰۰ جلد کتاب از سوی انستيتوت ديپلوماسی به اکادمی علوم افغانستان اهدا شدند.


از سوی انستیتوت ديپلوماسی وزارت امور خارجه حدود ۵۰۰۰ جلد کتاب به زبانهای ګوناګون بين المللی به اکادمی علوم افغانستان اهدا ګرديدند. اين کتابها که از يک سال بدينسو در اين انستيتوت جمع‌آوری شده بود، و در عرصه‌های مختلف متوانست به اکادمی علوم افغانستان مفيد باشد، طبق تفاهم هردو جانب به تعداد ذکر شده به اکادمی علوم افغانستان اهدا ګرديدند.
انستيتوت ديپلوماسی در داخل افغانستان نه تنها با اکادمی علوم روابط علمی و اکادميک دارند بلکی با موسسات و دواير علمی – اکادميک ديګر  نيز اينګونه روابط اشتراک آثار علمی دارد.
قابل ياد آوریست که انستيتوت ديپلوماسی در نظر دارد در آينده‌ای نزديک به نمايندګی های ولايتی وزارت امور خارجه نيز در عرصه‌ای کتاب و کتابداری همکاری نمايد.
 

دکتور سيد مخدوم رهين وزیر اطلاعات و فرهنګ جمهوری اسلامی افغانستان از کتابخانه انستیتوت ديپلوماسی ديدار کرد


دکتور سيد مخدوم رهين وزیر اطلاعات و فرهنګ افغانستان که به تاريخ ۷ جوزای سال جاری خورشیدی به کتابخانه انستیتوت ديپلوماسي تشريف آورده بود، در صحبت با دکتور محب سپين غر رييس انستيتوت ديپلوماسي به چالشها در عرصه ی کتابداری و کتابخوانی در افغانستان اشاره نمود و افزود:
تعداد افراديکه در کتابداري تحصيلات مسلکي دارند در افغانستان اندک اند و اشد نياز است تا در عرصه ی کتابداری جوانهای افغان بطور مسلکی آموزش ببينند. آقای رهين ګفت که از وزير تحصيلات عالي افغانستان خواسته تا ديپارتمنت کتابداری را در پوهنتون کابل ايجاد نمايد که جوان های افغان بتوانند بعنوان رشته ی تحصيلی در عرصه ی کتابداری تحصيل نمايند.
ضمناً اقای رهين وعده ای کمک يک مقدار کتاب با کتابخانه انستيتوت ديپلوماسی نمود و اطمينان داد که وزارت اطلاعات و فرهنګ افغانستان حاضراست تا در عرصه ی کتابداری و آرشيف با وزارت امور خارجه همکاری نمايد.
وزير اطلاعات و فرهنګ به دکتور سپين غر پيشنهاد نمود که دو نفر از کارمندان وزارت امورخارجه را به آن وزارت معرفی نماید تا در ورکشاپی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنګ در مورد « کاپی رايت» برګزار می ګردد، اشتراک نمايند.

کتابخانه:


کتابخانه وزارت امور خارجه در تشکیل انستیتوت دیپلوماسی پنجاه سال قبل ایجاد گردیده است. این کتابخانه دارای ۱۲۰۰۰ جلد کتاب به زبان های مختلف جهان می باشد که بیشتر آن به زبان های دری / پشتو و متباقی به زبان انگلیسی و سایر زبانها بوده و میتوان معلومات مفید در باره تاریخ، جغرافیایی کشورهای منطقه و جهان از آن دریابیم.
حدود بیش از ۹۰ جلد کتاب مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی به همکاری سفارت جمهوری اسلامی افغانستان از کشور ایران خریداری و در کتابخانه به منظور استفاده، موجود می باشد.

نوت: انستیتیوت دیپلوماسی امیدوارست که اهدای کتاب هایی علاقمندان به غنامندی کتاب خانه آن خواهد افزود.