همکاری های اقتصادی


ریاست همکاری های اقتصادی
 وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان


آیندۀ اقتصادی افغانستان منحیث یک کشور محاط خشکه  به آیندۀ اقتصادی منطقه رابطه ی ناگسستنی دارد. افزون بر آن، افغانستان در راستای گذار به یک دیموکراسی پایدار بازار، قصد دارد پوتانسیل ایجاد سرمایه و کار را از طریق مشارکت به پروسه جهانی شدن اقتصاد متکی به سکتور خصوصی، مورد رسیدگی قراردهد. به این ارتباط، وزارت امور خارجۀ افغانستان به حیث یک پل مهم و تسهیل کننده پیشرفت، بین ارگانهای سکتور اقتصادی کشور و همتایان بین المللی شان  و نیز بین شهروندان افغانستان و فرصتهای قابل دریافت در بیرون از مرزهای این کشور، خدمت می نماید. مثالهای مشخص در مورد اینکه این نقش چگونه عملی می شود، شامل:
1-    توسعه، مشوره دهی و  ارزیابی پالیسی های اقتصاد بین المللی برای دولت افغانستان،
2-    حصول اطمینان از شرکت با محتوای وزارتخانه های اقتصادی در جلسات بین المللی، مانند برنامه های همکاری اقتصادی منطقه یی آسیای میانه (CAREC) ، سازمان همکاری اقتصادی (ECO)، کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه یی افغانستان (RECCA)، و امثالهم، و
3-    همآهنگ سازی پالیسی ها و تعهدات داخلی و بین المللی افغانستان؛ میباشد.

ارکان و ساحات دارای اولویت:
•    تجارت و امور مالی جهانی:  تقویت رقابتی افغانستان برای منفعت از اشتراک مستقیم در بازار های جهانی (مانند ازدیاد و جلب تجارت و سرمایه گذاری)، همچنان پاسخ دهی به تکانه ها و رکود اقتصادی جهانی؛
•    انسجام مساعدتهای مالی بین المللی:  ازدیاد پیوستگی و مؤثریت و همچنان تداوم  حمایت میان مؤسسات کمک کننده دوجانبه و چندین جانبه به افغانستان (به خصوص در مراحل انتقال و دهۀ تحول)؛
•    همکاریهای اقتصادی منطقه یی: تبدیل افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقه یی که به نفع شهروندان کشور و  منطقه تمام گردد؛ و
•    تسهیل سرمایه گذاری سکتور خصوصی: بسیج فنون و معلومات تخنیکی و منابع مالی جامعۀ تجار و سرمایه گذار به منظور تولید کار و افزایش سرمایه.

خط مشی ریاست همکاری های اقتصادی:
پیشبرد همکاریهای اقتصادی بین المللی  به ارتباط افغانستان غرض نیل به ثبات، رفاه بهتر و تفاهم بین افغانستان، منطقه و جامعۀ وسیع بین المللی.

اهداف ریاست همکاری های اقتصادی:
‌أ.    تقویت و انسجام ظرفیتهای داخلی دولت افغانستان برای ارتقای همکاریهای اقتصادی بین المللی با همسایه های افغانستان، تمویل کننده گان، و جامعه تجار و سرمایه گذار بین المللی؛
‌ب.    ارتقای اشتراک افغانستان در نهاد ها و پروسه های اقتصادی بین المللی؛  و
‌ج.    اتصال تنگاتنگ همکاریهای اقتصادی و منطقه یی با تلاشهای فراگیر بین المللی برای ایجاد صلح و سعادت پایدار در افغانستان.

تماس:


ریاست عمومی همکاری های اقتصادی -

تلیفون: 0202100377  - 

ایمیل: info.economic.mofa@gmail.com  - 

ویب سایت: www.mfa.gov.af
فیسبوک: www.facebook.com/MoFA.Economic.Cooperation