تماس با ما

آدرس:                 وزارت امور خارجه

                         افغانستان- کابل- چهارراهی ملک اصغر

شماره های تماس:  

0093 (0) 20 2100372                 
0093 (0) 20 2100371                

 


ایمیل:

info@mfa.af