کنفرانس های مطبوعاتی سخنګو

متن کنفرانس مطبوعاتی هفته وار سخنگوی وزارت امور خارجه 18 حمل 1392

متن کنفرانس هفته وار سخنگوی وزارت امور خارجه 10 حمل 1392

کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه -  8 دلو 1391
متن کنفرانس مشترک مطبوعاتی جناب جاوید لودین معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جناب آراز عظیموف معین وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه-  8 عقرب 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- اول عقرب 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 24 میزان 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 17 میزان 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 10 میزان 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی معاون سخنگوی وزارت امور خارجه- 3 میزان 1390 (برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 26 سنبله 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 20 سنبله 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 13 سنبله 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 6 سنبله 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 30 اسد 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 23 اسد 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).
کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه- 16 اسد 1390(برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید).