تماس با سخنگو

احمد شکیب مستغنی

سخنگو و رئیس اطلاعات عامه

مبایل: 0093777000099

شماره تماس:  009320210381 - 0093700104103

آدرس الکترونیکی: mostaghni@mfa.af