داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان پروژه تدارکاتی – سیستم برای تحویل خانه های آمریت محاسبه جنسی
وزارت امور خارجه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی از روش باز ملی پروژه طرح ایجاد سیستم برای تحویل خانه های آمریت محاسبه جنسی تحت شماره دواطلبی (MOFA/NCB/96/NCS-003) اشتراک نماید نقل شرطنامه را بر اساس درخواستی از آمریت...
Sep 18, 2017 Sep 15, 2017
اعلان بازسازی لفت وزارت امور خارجه
وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه باز سازی لفت تعمیر آرشیف دیپلو ماتیک تحت شماره داوطلبی MOFA/G/NCB/015 اشتراک نموده، نقل شرطنامه را بر اساس درخواستی از آمریت تدارکات وزارت امور خارجه در فلش و یا...
May 17, 2017 -