اعلان پروژه تدارکاتی – سیستم برای تحویل خانه های آمریت محاسبه جنسی

تاریخ نشر: Sep 18, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 15, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور خارجه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی از روش باز ملی پروژه طرح ایجاد سیستم برای تحویل خانه های آمریت محاسبه جنسی تحت شماره دواطلبی (MOFA/NCB/96/NCS-003) اشتراک نماید نقل شرطنامه را بر اساس درخواستی از آمریت تدارکات وزارت امور خارجه در فلش و یا سی دی به طور رایگان از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۴:۰۰ بعد از ظهر بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرطنامهُ طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز تقویمی تا ۲۳/۷/۱۳۹۶ ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر که آخرین میعاد ظرب الاجل تسلیمی آفر ها درج شرطنامه معیاری میباشد، به آمریت تدارکات وزارت امور خارجه واقع چهار راهی ملک اضغر متصل مرکز تجارتی داودزی ناحیه دوم شهر کابلُ افغانستان ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفر گشائی در سالون طعام خوری وزارت امور خارجه تدویر میگردد، شماره تماس ۰۲۰۱۲۰۳۶۶۶ دفتر تدارکات

نوت: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.