اعلان بازسازی لفت وزارت امور خارجه

تاریخ نشر: May 17, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  پروژه باز سازی لفت تعمیر آرشیف دیپلو ماتیک تحت شماره داوطلبی MOFA/G/NCB/015 اشتراک نموده، نقل شرطنامه را  بر اساس درخواستی از آمریت تدارکات وزارت امور خارجه در فلش و یا از ویب سایت (http://mfa.gov.af) به طور رایگان از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی  21 روز تقویمی تا ساعت 9:30  قبل از ظهر  روز شنبه مؤرخ 13/3/1396 که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد،  به آمریت تدارکات وزارت امور خارجه واقع چهار راهی ملک اضغر متصل مرکز تجارتی داود زی  ناحیه دوم شهر کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت سند بانکی مبلغ (70،000 ) افغانی تعین شده و جلسه آفر گشائی به ساعت 9:30  قبل از ظهر  مؤرخ 10/3/1396 در سالون طعام خوری وزارت امور خارجه تدویر می گردد، شماره تماس (0201203666) دفتر تدارکات

نوت: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمی شود.

برای دنلود شرطنامه اینجا را کلیک کنید