اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد
 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه...
نورولوي
تهیه و تدارک 41 قلم رنگ پرنتر و ماشین  فوتوکاپی
وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نمایند...
نورولوي
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد !
 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه...
نورولوي
تهیه، نصب و مونتاژ یک پایه ترانسفارمر به ظرفیت ۱00 کیلو ولت امپیر
وزارت امورخارجه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ذیل اشتراک نمایند...
نورولوي