۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

‏سفارت افغانستان در مسکو به دیپلومات اعزامی امارت اسلامی افغانستان تحویل داده شد.

‏وزارت امور خارجهٔ ااا از دولت فدراسیون روسیه به دلیل اعتبار بخشیدن به دیپلومات افغان و تسهیل نقش سفارت افغانستان در تأمین روابط دوجانبه و ارائه خدمات به موقع به شهروندان خويش در روسیه، تشکری می کند.‏
ا. ا. ا به عنوان حکومت قانونی افغانستان، این حق را دارد تا مدیریت نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را به عهده گیرد و به طور مسئولانه با جهان تعامل داشته باشد.