۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

اطلاعیه رسیدگی به مشکلات و شکایات مراجعین وزارت امورخارجه

معین اداره و منابع وزارت امورخارجه، رئیس امور قونسلی و مسئولین شعبات ذیربط به مشکلات و شکایات مراجعین رسیدگی می نمایند.

از مراجعین محترم خواهشمند است در صورتی که هنگام مراجعه، طی مراحل اسناد و کارهای شان در وزارت امورخارجه به مشکل مواجه شدند، فورم رسیدگی به شکایات را که لینک آن در پایان اطلاعیه موجود می باشد، خانه پوری نموده و به ایمیل آدرس complaints@mfa.af ارسال نمایند و همچنین هارت کاپی فورم متذکره در بخش پذیرش ریاست های امورقونسلی، روابط فرهنگی و آرشیف دیپلماتیک نیز موجود بوده و مراجعین می توانند این فورم را بعد از خانه پوری به صندوق شکایات بیاندازند.

تاکید می گردد که تمام مشکلات، شکایات و پیشنهادات مراجعین محترم از جانب معین اداره و منابع و مسئولین بخش ها، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و به منظور حل آن تدابیر جدی اتخاذ می گردد.

قابل ذکر است که روند رسیدگی به مشکلات و شکایات به طور دوامدار جریان داشته و وزارت امورخارجه سعی می نماید تا به کارهای هموطنان عزیز به اسرع وقت و به وجه احسن رسیدگی شود.