۰۳ /جوزا /۱۴۰۳

ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خاجۀ ا.ا.ا

حقوق بشر منعکس کننده آرمان، عدالت و جامعه اي است که در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافت مندانه همراه با مساوات و کرامت بشري درجهان برخوردار گردد. موضوع حقوق بشر، با توجه به اینکه منشور ملل متحد به حقوق اساسی، کرامت ومنزلت هرفرد بشر تآکید مینماید، در جهان بيني اسلامي نيز انسان خليفه خدا در زمین است که در سايۀ عقل و اراده و مسووليت بر ساير مخلوقات برتري دارد و به حقوق بشر در نظام اسلامي جایگاه ممتاز و برجسته بخشيده است. آنچه به عنوان حقوق انساني در اعلاميه جهاني حقوق بشر در نظر گرفته شده به نحو کامل تري آن در نظام حقوقي اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس مادۀ هفتم قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف به رعایت، حمایت و تحقق ارزش های حقوق بشر میباشد. تامین و حراست حقوق زنان نیز یکی از اولویت های بنیادی امارت اسلامی افغانستان را تشکیل میدهد، چنانکه فرمان مؤرخ 29 دسمبر 2021 امیر المونین ا.ا.ا. در رابطه به حقوق زنان و جایگاۀ ایشان در جامعۀ افغانی صادر و مورد تطبیق قرار دارد. ا.ا.ا. متعهد است تا مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان را که در مغایرت با شریعت و عرف و عنعنات افغانی نباشند، رعایت نماید.

بمنظور رسیدگی به همه امور مربوط به حقوق بشر، حقوق زنان و هماهنگ کننده و تسهیل کنندۀ ارتباطات نهاد های مختلف دولت افغانستان با جامعۀ جهانی و نهاد های حقوق بشری بین المللی و سازمان ملل متحد، بخصوص با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان در سال 1382 در چارچوب تشکیلات وزارت امور خارجه تاسیس گردید.

الحاق به کنوانسیون های حقوق بشر:

افغانستان به هفت کنوانسیون (میثاق) بین المللی حقوق بشر الحاق نموده است که عبارتند از:

 1. کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)؛
 2. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)؛
 3. کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (ICERD)؛
 4. کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و یا مجازات بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز (CAT)؛
 5. کنوانسیون حقوق اطفال (CRC) ؛
 6. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیۀ زنان (CEDAW)؛ و
 7. کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD).

افغانستان همچنان به چهار پروتوکول اختیاری الحاق نموده است که عبارتند از:

 1. پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در ارتباط حقوق اطفال در منازعات مسلحانه (CRC-OPAC)؛
 2. پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل درباره خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی اطفال (CRC-OPSC)؛
 3. پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه (CAT-OP)؛ و
 4. پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت..

این ریاست مسئولیت تهیۀ گزارشات در مورد وضعیت و انکشافات در عرصۀ حقوق بشر در افغانستان را به سایر نهاد های بین المللی حقوق بشر، منجمله دفتر گزارشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، شورای حقوق بشر، بخش حقوق بشر یوناما و سایر نهاد های بین المللی حقوق بشر، دارد. مسئولیت دیگر ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجۀ ا.ا.ا. ابراز نظر، تبصره و تصحیح معلومات در مسودۀ گزارشات سالانه و یا دوره ای نهاد های بین المللی فوق الذکر میباشد.

بمنظور اجراآت به موقع در راستای تهیۀ گزارشات دقیق و ارائۀ نظریات، تبصره ها و آمار و ارقام درست در برابر مسودۀ گزارشات نهاد های بین المللی حقوق بشری، ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجۀ ا.ا.ا. طرح ایجاد یک کمیتۀ بین الوزارتی هماهنگی و تخنیکی را به مقام وزارت امور خارجه ارائه نمود و بعد از تائید مقام وزارت، کمیتۀ یاد شده تحت رهبری این ریاست، به اشتراک روسا و مسئولین ادارات حقوق بشر وزارتهای دفاع ملی، امور داخله، عدلیه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر، کار و امور اجتماعی، ریاست عمومی استخبارات، ریاست عمومی تنظیم امور زندانها و ادارۀ لویه څارنوالی ا.ا.ا. تشکیل و در راستای ارائۀ معلومات و آمار و ارقام دقیق برای تهیۀ گزارشات و پاسخ به سفارشات و سوالهای نهاد های بین المللی حقوق بشری کار هماهنگی را عملاّ آغاز نموده است.

کمیتۀ بین الوزارتی هماهنگی و تخنیکی بطور منظم، قبل از نشر هرگزارش نهادهای بین المللی حقوق بشر درمورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، جهت بحث روی مسودۀ آن و طرح پاسخها و تبصره ها مبنی بر حقایق، آمار و ارقام دقیق به گزارش مورد بحث، تشکیل جلسه مینماید تا پاسخها وتبصره های مناسب به دستور دیپلوماتیک را به ادعاهای این نهاد ها را ارائه نماید. ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجۀ ا.ا.ا. برعلاوۀ سایر وظایف خویش، منحیث فوکل پاینت ا.ا.ا. برای سایر نهاد های بین المللی حقوق بشر کار میکند و تسهیلات لازمه را برای سفر های هیئت های بین المللی نهاد های یاد شده بمنظور تهیۀ گزارشات شان، در داخل افغانستان فراهم مینماید.