۱۱ /حوت /۱۴۰۲

ریاست ها

 • ریاست عمومی  دفتر مقام
 • ریاست عمومی تشریفات
 • بورد متخصصین و کارشناسان عرصه سیاسی
 • ریاست  منابع بشری
 • ریاست انستیتوت دیپلوماسی
 • ریاست مطالعات استراتیژیک
 • ریاست همکاری های منطقه‌یی
 • ریاست روابط اقتصادی
 • دفتر سخنگو و ریاست اطلاعات عامه
 • ریاست آرشیف دیپلوماتیک
 • ریاست تکنالوژی معلوماتی
 • ریاست ملل متحد و کنفرانس های بین المللی
 • ریاست روابط فرهنگی
 • ریاست اول سیاسی
 • ریاست دوم سیاسی
 • ریاست سوم سیاسی
 • ریاست چهارم سیاسی
 • ریاست پنجم سیاسی
 • ریاست حقوق بشر و روابط بین المللی زنان
 • ریاست امور پارلمانی
 • ریاست همکاری های امنیتی و امور سرحدی
 • ریاست تفتیش داخلی
 • ریاست حقوق و معاهدات
 • ریاست امور قونسلی
 • ریاست دعوت ارشاد
 • ریاست مالی و اداری
 • مدیریت های عمومی
  • مدیریت عمومی مالی و حسابی
  • مدیریت عمومی املاک و حفظ مراقبت
  • مدیریت عمومی خدمات
  • مدیر عمومی ترانسپورت
  • مدیریت عمومی تدارکات
 • نمایندگی های ولایتی
  • ریاست نمایندگی ولایت هرات
  • ریاست نمایندگی ولایت بلخ
  • ریاست نمایندگی ولایت قندهار
  • ریاست نمایندگی ولایت ننگرهار
  • ریاست نمایندگی ولایت کندز
  • ریاست نمایندگی ولایت پکتیا
  • ریاست نمایندگی ولایت نیمروز
  • ریاست نمایندگی ولایت بدخشان
  • ریاست نمایندگی  ولایت خوست