۳۱ /حمل /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه و علی محمد خان وزیر دولت در امور پارلمانی در اسلام آباد.