۳۱ /حمل /۱۴۰۳

مصاحبه وزیر امور خارجه با تلویزیون خیبر پاکستان