ما از درخواست‌های اعضای کنگره و سایر طرف‌های داخل آمریکا برای تعامل مثبت با افغانستان قدردانی می‌کنیم

ما از درخواست‌های اعضای کنگره و سایر طرف‌های داخل آمریکا برای تعامل مثبت با افغانستان قدردانی می‌کنیم و از این حمایت بیشتر در سطح بین‌المللی می‌خواهیم تا افغان‌ها از حقوق مشروع خود برخوردار شوند و

Read More