۱۱ /حوت /۱۴۰۲

سفیر جاپان مقیم کابل با ‌وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمود.

آقای متقی ضمن خو‌ش‌آمدگویی، از کمک‌ ۱۰۶ ملیون دالری و تعامل مثبت دیپلوماتیک جاپان تشکری نمود و چنین تعامل را به‌عنوان خط‌سیر برای جامعهٔ جهانی خواند. سفیر جاپان گفت که کشورش با جامعهٔ جهانی روی چگونگی زمینه‌سازی برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان بحث می‌کند.

همچنان، جاپان اراده دارد تا کمک‌های خویش برای بدیل معیشت برای کوکنار، تداوی معتادین و سایر بخش‌ها در افغانستان را افزایش دهد.آقای اوکادا گفت که جاپان سال آینده به‌عنوان عضو شورای امنیت وظیفهٔ خویش را آغاز خواهد کرد، لذا تلاش می‌کند از طریق مأموریت فعال، نقشی خوب در شورای امنیت در مورد افغانستان ایفا کند.‏در اخیر، آقای متقی از تلاش‌های آنها قدردانی نمود و خواهان انتقال پیام مثبت کارکردهای امارت اسلامی در جلوگیری از کشت کوکنار، کاهش فساد اداری، تأمین امنیت و سایر موارد شد.