۳۱ /حمل /۱۴۰۳

گفتگوی اختصاصی آقای عباس استانکزی با تلویزیون شمشاد.