۰۱ /ثور /۱۴۰۳

در رابطه به حقابه ایران؛

❖ امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال ۱۳۵۱ میان دو کشور متعهد است؛ ولی خشکسالی که در افغانستان ‌ و منطقه جریان دارد، نیز نباید از نظر انداخته شود.
❖ بر اساس آخرین گزارش سازمان بین المللی نجات IRC یا آی. آر. سی. افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است.
❖ از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعات شان را با معاهده ۱۳۵۱ عیار نمایند. ملاک قضاوت و اظهار نظر ها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد.
برادران گرامی سیستان و بلوچستان!
❖ باور کنید که دل ما به همان اندازی که برای مردم نیمروز و فراه و هلمند می‌سوزد، برای شما هم می‌سوزد و درد شما را درد خود می‌دانیم.
❖ روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نیمروز رفت و آمد دارند و می‌بینند که یک قطره آب هم در نیمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می‌برند.
❖ در بند کمال خان دیده می‌شود که هیچ آب نیست.
❖ شما می‌دانید که فاصله ازبند کجکي تا سیستان و بلوچستان حدود شش صد کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین‌های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می‌شود و یا هم تبخیر.
❖ بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
❖ از حکومت ایران می‌خواهم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسایل را به عوض سر و صدا های مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
❖ امارت اسلامی افغانستان طی دو سال گذشته در راستای حل مشکلات که قابل کنترول و حل بوده، اقدام نموده است؛ ولی مجبوریتهای خارج از کنترول و توان که از ظرفیتهای موجود بشری بالا است (ناشی از تغییرات اقلیم) باید درک گردد و حتما راه حل پیدا می‌شوددر رابطه به حقابه ایران؛
❖ امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال ۱۳۵۱ میان دو کشور متعهد است؛ ولی خشکسالی که در افغانستان ‌ و منطقه جریان دارد، نیز نباید از نظر انداخته شود.
❖ بر اساس آخرین گزارش سازمان بین المللی نجات IRC یا آی. آر. سی. افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است.
❖ از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعات شان را با معاهده ۱۳۵۱ عیار نمایند. ملاک قضاوت و اظهار نظر ها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد.
برادران گرامی سیستان و بلوچستان!
❖ باور کنید که دل ما به همان اندازی که برای مردم نیمروز و فراه و هلمند می‌سوزد، برای شما هم می‌سوزد و درد شما را درد خود می‌دانیم.
❖ روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نیمروز رفت و آمد دارند و می‌بینند که یک قطره آب هم در نیمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می‌برند.
❖ در بند کمال خان دیده می‌شود که هیچ آب نیست.
❖ شما می‌دانید که فاصله ازبند کجکي تا سیستان و بلوچستان حدود شش صد کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمین‌های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می‌شود و یا هم تبخیر.
❖ بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
❖ از حکومت ایران می‌خواهم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسایل را به عوض سر و صدا های مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
❖ امارت اسلامی افغانستان طی دو سال گذشته در راستای حل مشکلات که قابل کنترول و حل بوده، اقدام نموده است؛ ولی مجبوریتهای خارج از کنترول و توان که از ظرفیتهای موجود بشری بالا است (ناشی از تغییرات اقلیم) باید درک گردد و حتما راه حل پیدا می‌شود