۳۱ /حمل /۱۴۰۳

بخشی از نشست خبری مشترک وزرای خارجه دو کشور پس از دیدار.