۱۸ شَعْبَان ۱۴۴۵

د حقوقي چارو څانګه

قونسلی چارو ریاست په دي برخه کې د افغانستان او د بهرنیو هیوادونو د وګړو ( هغه افغانان چي بهرنیو هیوادونو کې اوسیږی او یا هغه بهرنیان چی افغانستان کې استوګن وی) حقوقی، جنایی، عدم مسئولیت، د محبوسین او مجرمینو استرداد د استرداد تړونونو پر بنسټ، فامیلي قضایا ( تفریق، طلاق او د ماشومانو حضانت) یا هغه حقوقي او جنایی قضیي چی د افغانستان او بهرنیو هیوادونو حقیقی او حقوقی شخصیتونو ترمنځ مطرح وي، رسیدګی کوی؛ دا څانګه په حقوقی او جنایی برخو کې د نړی سره د ارتباطی پل حیثیت لری او بهر کې د افغانستان د وګړړ د حقوقو څخه دفاع او ساتنه کوي.