۱۸ شَعْبَان ۱۴۴۵

د  کډوالو (مهاجرین) چارو ځانګه

قونسلي چارو ریاست په دي برخه کی ټولو نړیوالو سازمانونو سره لکه UNHCR او IOM چې د کډوالو په برخه کې کار او فعالیت کوی د همغږې په درلودلو سره د افغانستان د ټولو مهاجرو اتباعو د حقوقو څخه کوم چې په بهرنیو هیوادونو کی استوګن وی دفاع او د دوي مشکلاتو ته رسیدګې کوي چې په دي برخه کې د افغانستان تابعیت د پریښودلو او ترلاسه کولو، د کډوالو او پناه غوشتونکو مشکلاتو ته رسیدګې او بهر کې د افغان اتباعو د هویت تثبیت او د تابعیت پیژند پاڼی (تذکري) صادرولو چاری د مربوطه ارګانونو په هماهنګي ترسره کیږی.