۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

د ازبکستان په سمرقند کې د سیمي د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر وینا