۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تدارک البسه زمستانی برای پرسونل خدماتی تحت شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1402/G-007) را با یاسر پیمان طوفان لمیتد دارنده جواز شماره (20416-0101) آدرس افضل مارکیت مقابل مسجد پل خشتی ناحیه اول شهر کابل را به ارزش مجموعی مبلغ (1000110) یک میلیون یکصدو ده افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.