۱۸ شَعْبَان ۱۴۴۵

پــته

ملک اصغر څلور لارې، کابل، افغانستان

کارې وختونه

شنبې تر چهارشنبې ۹ - ۳
پنجشنبې ۹ - ۱:۳۰

اړیکې شمېره

202100381(93+)
تماس

برېــښنـالیــک

تاسو کولـی شئ د خپلو اندونو، نـيوکو او وړانـدیـزونـو لېږلـو لپاره لاندې چوکاټ وکاروئ.

Contact - Pashto