۳۱ /حمل /۱۴۰۳

کنفرانس وزیر امور خارجه آژانس بین المللی انرژی و معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان.