۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در موسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد سخنرانی کرد.