۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

سخنرانی متقی صاحب در فینال برای افغانستان در آنتالیا