۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

په انتالیاکي دافغانستان لپاره جوړ شوي فینل کي متقي صاحب وینا