۰۹ شَوَّال ۱۴۴۵

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

 بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که، وزارت امور خارجه ا.ا.ا در نظر دارد، تا قرارداد تدارک سویچ های سرور انترنت و اکسس پاینت برای ریاست امور قونسلی تحت شماره ارتباطی (MOFA/NCB/1402/G-013) را با شرکت تجارتی و لوژستیکی پامیر غنی دارنده جواز شماره (63886) آدرس گولایی سینما خیرخانه شهر کابل، را به ارزش مجموعی مبلغ (1005300) یک میلیون پنج  هزارو سه صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت عمومی تدارکات وزارت امور خارجه ا.ا.ا، واقع چهار راهی ملک اصغر جاده غازیان، ناحیه دوم کابل افغانستان ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.