۰۸ ذُو ٱلْحِجَّة ۱۴۴۵

په هیواد کي د وروستي سیاسي وضعیت، نړیوالو تعاملاتو او راغلو مثبتو پرمختګونو په اړه د بهرنیو چارو وزیر وینا لنډه برخه