۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

د ا.ا.ا سفارت په مقر کې د بهرنیو چارو محترم وزیر وینا