۱۴ ٱلْمُحَرَّم ۱۴۴۶

د بلغاریا د شهیدانو د کورنیو سره د فاتحې په مراسمو کې د بهرنیو چارو وزیر بشپړه وینا